Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

  1. 2 to the power of square root of 2 plus 1 end exponent greater than 2 to the power of square root of 3 end exponent

  2. open parentheses 1 minus fraction numerator square root of 2 over denominator 2 end fraction close parentheses to the power of 2018 less than open parentheses 1 minus fraction numerator square root of 2 over denominator 2 end fraction close parentheses to the power of 2017

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có:

Ta có:

open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 0 less than square root of 2 minus 1 less than 1 end cell row cell 2017 less than 2018 end cell end table rightwards double arrow left parenthesis square root of 2 minus 1 right parenthesis to the power of 2017 greater than left parenthesis square root of 2 minus 1 right parenthesis to the power of 2018 close space nên space straight A space đúng. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 0 less than square root of 3 minus 1 less than 1 end cell row cell 2018 greater than 2017 end cell end table rightwards double arrow left parenthesis square root of 3 minus 1 right parenthesis to the power of 2018 less than left parenthesis square root of 3 minus 1 right parenthesis to the power of 2017 space end exponent nên space straight B space sai. close open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 2 greater than 1 end cell row cell square root of 2 plus 1 greater than square root of 3 end cell end table rightwards double arrow 2 to the power of square root of 2 plus 1 end exponent greater than 2 to the power of square root of 3 end exponent close nên space straight C space đúng. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 0 less than 1 minus fraction numerator square root of 2 over denominator 2 end fraction less than 1 end cell row cell 2018 greater than 2017 end cell end table rightwards double arrow open parentheses 1 minus fraction numerator square root of 2 over denominator 2 end fraction close parentheses to the power of 2018 less than open parentheses 1 minus fraction numerator square root of 2 over denominator 2 end fraction close parentheses to the power of 2017 close nên space straight D space đúng.

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định D của hàm số y = lo g 2 ​ ( x 2 − 2 x − 3 ) là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG