Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?

Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?

  1. Giả sử hàm số f(x) đạt cực trị tại điểm x0 . Khi đó nếu f(x) có đạo hàm tại x0 thì f'(x0) = 0

  2. Nếu tồn tại x0 sao cho f'(x0) = 0 thì hàm số f(x) đạt cực trị tại điểm x0

  3. Hàm số có thể đạt cực trị tại một điểm mà tại điểm đó hàm số không có đạo hàm

  4. Một hàm số có thể đạt cực trị tại một điểm mà tại điểm đó đạo hàm bằng 0 hoặc tại đó hàm số không có đạo hàm

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG