Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ?

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Công thức đúng của phương án D là

Công thức đúng của phương án D là 

1

Câu hỏi tương tự

Mệnh đề nào dưới đây sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG