Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các khẳng định sau, khẳng̣ định nào sai?

Trong các khẳng định sau, khẳng̣ định nào sai?

  1. là một nguyên hàm của f(x)=2x;

  2. F(x)=x là một nguyên hàm của ;

  3. Nếu F(x) và G(x) đểu là nguyên hàm của hàm số f(x) thì F(x)-G(x)=C (hằng số).

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có ( x ) ′ = 1  = 2 x ​ suy ra F(x)=xkhông phải là một nguyên hàm của f ( x ) = 2 x ​ . Do vậy Blà một khẳng định sai. Các khẳng định còn lại đều đúng.

Ta có suy ra F(x)=x không phải là một nguyên hàm của . Do vậy B là một khẳng định sai. Các khẳng định còn lại đều đúng.

1

Câu hỏi tương tự

Biết thể tích khí CO2 năm 1998 là V( m 2 ) . 10 năm tiếp theo, mỗi năm thể tích CO2 tăng m%. 10 năm tiếp theo nữa, thể tích CO2 mỗi năm tăng n%. Tính thể tích CO2 năm 2016

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG