Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong c á c kh ẳ ng đị nh sau, kh ẳ ng đị nh n ào sai?

Trong các khng định sau, khng định nào sai?

  1. ;

  2. Nếu thì ;

  3. Căn bậc hai của 9 bằng 3 ;

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

V ớ i m ỗ i s ố c ó hai gi á tr ị c ă n b ậ c hai c ủ a n ó l à . Theo đó , s ố 9 c ó hai gi á tr ị c ă n b ậ c hai l à v à . Do v ậ y C à m ộ t kh ẳ ng đị nh sai. C á c kh ẳ ng đị nh c ò n l ạ i đề u đú ng.

Vi mi s   có hai giá tr căn bc hai ca nó là  . Theo đó, s 9 có hai giá tr căn bc hai là   và . Do vy  C à mt khng định sai. Các khng định còn li đều đúng.

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số y= 1 + 7 x ​ có đạo hàm là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG