Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai?

Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai?

  1. Với mọi ab1, ta có 

  2. Với mọi ab1, ta có 

  3. Với mọi  ab1, ta có 

  4. Với mọi  ab1, ta có 

H. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải: Đáp án A. Khẳng định: với mọia > b > 1, ta có a b > b a là sai. Ví dụ ta thử a = 31, b = 3 thì sẽ thấy.

Lời giải:

Đáp án A.

Khẳng định: với mọi ab1, ta có  là sai.

Ví dụ ta thử a = 31, b = 3 thì sẽ thấy.

1

Câu hỏi tương tự

Với các giá trị nào tham số m thì hàm số y= x + m ( m + 1 ) x + 2 m + 2 ​ nghịch biến trên (-1;+ ∞ )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG