Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các điểm có tọa độ dưới đây, đâu làtoạđộ tâm đối xứng của đồ thịhàm số y = x − 1 x 2 − x + 1 ​ ?

Trong các điểm có tọa độ dưới đây, đâu là toạ độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số ?

  1. ;

  2. ;

  3. ;

  4. .

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Viết lại y = x − 1 x 2 − x + 1 ​ = x + x − 1 1 ​ Ta có x → l ′ lim ​ y = x → ∣ + lim ​ x − 1 x 2 − x + 1 ​ = + ∞ nên đồ thị có tiệm cận đứng x=1. x → + ∞ lim ​ ( y − x ) = x → + ∞ lim ​ x − 1 1 ​ = + ∞ nên đồ thị có tiệm cận xiên y=x. Giao của hai đường tiệm cận là I = ( 1 ; 1 ) .Ta sẽ chứng tỏ I là tâm đối xứng của đồ hị. Thật vậy, tịnh tiến hệ trục tọa độ theo vectơ O I = ( 1 ; 1 ) tức là { x = 1 + X y = 1 + Y ​ . Phương trình của hàm số trở thành 1 + Y = 1 + X + X 1 ​ ⇔ Y = X + X 1 ​ . Trong hệ trục I X Y ta có Y = X + X 1 ​ là hàm số lẻ . Bởi vậy nên đồ thịnhận gốc toạ độ I là tâm đối xứng. (đpcm)

Viết lại
Ta có  nên đồ thị có tiệm cận đứng x=1.
nên đồ thị có tiệm cận xiên y=x.
Giao của hai đường tiệm cận là .Ta sẽ chứng tỏ là tâm đối xứng của đồ hị. Thật vậy, tịnh tiến hệ trục tọa độ theo vectơ tức là . Phương trình của hàm số trở thành
. Trong hệ trục ta có là hàm số lẻ . Bởi vậy nên đồ thị nhận gốc toạ độ là tâm đối xứng. (đpcm)

1

Câu hỏi tương tự

Trong các kết quả sau, kết quả nào nêu đúng cả hai đường thẳng đều là tiệm cận của hàm số y = 2 x + 3 − 3 x − 1 2 ​ :

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG