Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các hình chữ nhật có chu vi bằng 100 m , hình chữ nhật có diện tích lớn nhất bằng?

Trong các hình chữ nhật có chu vi bằng , hình chữ nhật có diện tích lớn nhất bằng? 

R. Roboctvx71

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giả sử hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là a , b ( 0 < a , b < 50 ) đơn vị: m. Từ giả thiết, ta có a + b = 50 Diện tích hình chữ nhật là S = a . b Áp dụng bất đẳng thức Cô – si, ta có : a . b ​ ≤ 2 a + b ​ ⇔ ab ​ ≤ 25 ⇔ ab ≤ 625 ⇔ S ≤ 625 Dấu bằng xảy ra Hay max S = 625 m 2

Giả sử hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là  đơn vị: m.

Từ giả thiết, ta có 

Diện tích hình chữ nhật là 

Áp dụng bất đẳng thức Cô – si, ta có : 

Dấu bằng xảy ra left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell a equals b end cell row cell a plus b equals 50 end cell end table left right double arrow a equals b equals 25 close

Hay 

1

Câu hỏi tương tự

Cho 2 số thực dương a, b bất kì. Mệnh đề nào sau đây sai ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG