Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các hàm sốsau đây, hàm số nào đồng biến trên các khoảng nó xác định? A. . B. . C. . D. .

Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến trên các khoảng nó xác định?

A. y equals x to the power of negative 4 end exponent.

B. y equals x to the power of 4.

C. y equals cube root of x.

D. y equals x to the power of negative 3 over 4 end exponent.

 

  1. y equals x to the power of negative 4 end exponent.

  2. y equals x to the power of 4.

  3. y equals cube root of x.

  4. y equals x to the power of negative 3 over 4 end exponent.

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng C. . Hàm số đồng biến trên có tập xác định và có đạo hàm có tập xác định và có đạo hàm có tập xác định và có đạo hàm nên hàm số đồng biến trên và nghịch biến trên .

Đáp án đúng C. y equals cube root of x

Hàm số y equals cube root of x đồng biến trên straight real numbers.

y equals x to the power of negative 3 over 4 end exponent có tập xác định D equals open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses và có đạo hàm y apostrophe equals negative 3 over 4 x to the power of negative 7 over 4 end exponent less than 0 comma for all x greater than 0.

y equals x to the power of negative 4 end exponent có tập xác định D equals open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses và có đạo hàm y apostrophe equals negative 4 x to the power of negative 5 end exponent less than 0 comma for all x greater than 0.

y equals x to the power of 4 có tập xác định D equals straight real numbers và có đạo hàm y apostrophe equals 4 x cubed nên hàm số đồng biến trên open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses và nghịch biến trên open parentheses negative infinity semicolon 0 close parentheses.

 

5

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm của hàm số là : A. B. C. D.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG