Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các hàm số sau, đâu là hàm số đồng biến trên R ?

Trong các hàm số sau, đâu là hàm số đồng biến trên  ?
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Vì: hàm số y = a x đồng biến trên Rkhi a > 1 và nghịch biến trên R khi 0 < a < 1 nên các hàm số y = 0 , 5 x , y = ( 4 π ​ ) x , y = 3 − x = ( 3 1 ​ ) x nghịch biến trên Rcòn hàm số y = 2 x đồng biến trên R.

Đáp án D

Vì: hàm số  đồng biến trên R khi  và nghịch biến trên R khi  nên các hàm số , nghịch biến trên R còn hàm số  đồng biến trên R .
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình bên dưới. Hàm số g ( x ) = f ( f ( x ) ) có bao nhiêu điểm cực trị

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG