Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các hàm số sau, đồthị hàm số nào có 3 điểm cực trị?

Trong các hàm số sau, đồ thị hàm số nào có 3 điểm cực trị?

  1. y equals x to the power of 4 plus x squared minus 1

  2. y equals negative x to the power of 4 minus 3 x squared plus 6

  3. y equals square root of 2 x to the power of 4 plus x squared plus 2

  4. y equals square root of 2 x to the power of 4 minus square root of 3 x squared plus 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị nhỏ nhất của góc tạo bởi tiếp tuyến của đồ thi y = 3 4 x 3 ​ + 2 x 2 + ( 1 + 3 ​ ) x + 5 và trục hoành

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG