Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên R ?

Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên ?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cách 1: (Trắc nghiệm). + Hàm số y = a x 2 + b x + c và y = a x 4 + b x 2 + c với a , b , c ∈ R , a  = 0 không đồng biến trên R . Loại A, B. + Hàm số y = c x + d a x + b ​ với a , b , c , d ∈ R , c  = 0 có tập xác định D = R \ { − c d ​ } nên hàm số không đồng biến trên R . Loại D. Vậy chọn C. Cách 2: (Tự luận). + Hàm số y = x 2 + 2 x − 1 có y ′ = 2 x + 2 y ′ > 0 ⇔ x > − 1 nên hàm số y = x 2 + 2 x − 1 không đồng biến trên R . + Hàm số y = x 4 − 2 x 2 có y ′ = 4 x 3 − 4 x = 4 x ( x 2 − 1 ) nên hàm số y = x 4 − 2 x 2 không đồng biến trên R . +Hàm số y = x 3 + 2 x − 2019 có y ′ = 3 x 2 + 2 > 0 , ∀ x ∈ R nên hàm số đồng biến trên R . +Hàm số y = x + 3 2 x − 1 ​ có TXĐ D = R \ { − 3 } nên hàm số không đồng biến trên R

Cách 1: (Trắc nghiệm).

+ Hàm số  và  với  không đồng biến trên . Loại A, B.

+ Hàm số  với  có tập xác định  nên hàm số không đồng biến trên . Loại D.

Vậy chọn C.

Cách 2: (Tự luận).

+ Hàm số  có 

 nên hàm số  không đồng biến trên .

+ Hàm số  có 

nên hàm số không đồng biến trên .

+Hàm số  có  nên hàm số đồng biến trên .

+Hàm số  có TXĐ  nên hàm số không đồng biến trên 

3

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm liên tục trên R và bảng xét dấu đạo hàm Hàm số y = 3 f ( − x 4 + 4 x 2 − 6 ) + 2 x 6 − 3 x 4 − 12 x 2 có tất cả bao nhiêu điểm cực tiểu?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG