Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên ?

Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên begin mathsize 16px style straight real numbers end style ?

  1. begin mathsize 16px style y equals open parentheses 2 over 3 close parentheses to the power of negative x end exponent end style

  2. begin mathsize 16px style y equals 5 to the power of x end style

  3. begin mathsize 16px style y equals open parentheses e over 3 close parentheses to the power of x end style

  4. begin mathsize 16px style y equals log subscript 1 half end subscript x end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A có nên hàm số đồng biến trên . Đáp án B có nên hàm số đồng biến trên . Đáp án C có nên hàm số nghịch biến trên . Đáp án D có nên hàm số nghịch biến trên .

Đáp án A có begin mathsize 16px style y apostrophe equals negative open parentheses 2 over 3 close parentheses to the power of negative x end exponent ln open parentheses 2 over 3 close parentheses greater than 0 comma space for all x element of straight real numbers end style  nên hàm số đồng biến trên begin mathsize 16px style straight real numbers end style  .

Đáp án B có begin mathsize 16px style y apostrophe equals 5 to the power of x ln open parentheses 5 close parentheses greater than 0 comma space for all x element of straight real numbers end style  nên hàm số đồng biến trên begin mathsize 16px style straight real numbers end style  .

Đáp án C có  begin mathsize 16px style y apostrophe equals open parentheses e over 3 close parentheses to the power of x ln open parentheses e over 3 close parentheses less than 0 comma space for all x element of straight real numbers end style nên hàm số nghịch biến trên begin mathsize 16px style straight real numbers end style  .

Đáp án D có begin mathsize 16px style y apostrophe equals negative fraction numerator 1 over denominator x ln open parentheses 2 close parentheses end fraction less than 0 comma space for all x element of open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses end style  nên hàm số nghịch biến trên begin mathsize 16px style open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses end style  .

3

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng tồn tại các số thực a, b, c, d sao cho đẳng thức sau đúng với mọi x: x 4 + 2 = (x 2 + ax+ b)(x 2 + cx+ d)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG