Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập ?

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập begin mathsize 16px style straight real numbers end style ?

  1. begin mathsize 16px style y equals log subscript 2 open parentheses x squared plus 1 close parentheses end style

  2. begin mathsize 16px style y equals log subscript 2 open parentheses 2 to the power of x plus 1 close parentheses end style

  3. begin mathsize 16px style y equals open parentheses 1 half close parentheses to the power of x end style

  4. begin mathsize 16px style y equals log subscript 2 open parentheses x minus 1 close parentheses end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo tính chất của hàm số mũ: Hàm số mũ luôn nghịch biến trên tập xác định khi 0<a<1 . Vậy: hàm số có nên hàm số nghịch biến trên tập .

Theo tính chất của hàm số mũ:

Hàm số mũ begin mathsize 16px style y equals a to the power of x end style  luôn nghịch biến trên tập xác định begin mathsize 16px style straight real numbers end style  khi 0<a<1 .

Vậy: hàm số begin mathsize 16px style y equals open parentheses 1 half close parentheses to the power of x end style  có  begin mathsize 16px style a equals 1 half end style nên hàm số nghịch biến trên tập begin mathsize 16px style straight real numbers end style .

4

Câu hỏi tương tự

Chophương trình x + 1 ​ + 4 − x ​ + ( x + 1 ) ( 4 − x ) ​ = m ( 1 ) Giải phương trình khi m=5

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG