Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các dãy số sau, dãy số nào không phải cấp số cộng?

 Trong các dãy số sau, dãy số nào không phải cấp số cộng?

  1. 3; 1; - 1; - 2; - 4

  2. 1 half semicolon 3 over 2 semicolon 5 over 2 semicolon 7 over 2 semicolon 9 over 2

  3. 1;1;1;1;1

  4. -8;-6;-4;-2;0

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.3; 1; - 1; - 2; - 4 Vì theo định nghĩa các số trên không có nghĩa.

ĐÁP ÁN A. 3; 1; - 1; - 2; - 4 

Vì theo định nghĩa các số trên không có nghĩa. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho ( a n ​ ) là một cấp số cộng. Chứngminh rằng : a 1 ​ ​ + a 2 ​ ​ 1 ​ + a 2 ​ ​ + a 3 ​ ​ 1 ​ + ⋯ + a n ! ​ ​ + a n ​ ​ 1 ​ = a 1 ​ ​ + a n ​ ​ n − 1 ​ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG