Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các dãy số dưới đây, dãy số nào không là cấp số nhân lùi vô hạn?

Trong các dãy số dưới đây, dãy số nào không là cấp số nhân lùi vô hạn?

  1. Dãy số  1 third semicolon 1 over 9 semicolon 1 over 27 semicolon... comma 1 over 3 to the power of n semicolon...

  2. Dãy số 1 semicolon 1 half semicolon 1 fourth semicolon minus 1 over 8 semicolon 1 over 16 semicolon... semicolon open parentheses negative 1 half close parentheses to the power of n minus 1 end exponent semicolon...

  3. Dãy số 3 over 3 semicolon 4 over 9 semicolon 8 over 27 semicolon... semicolon open parentheses 2 over 3 close parentheses squared semicolon...

  4. 3 over 2 semicolon 9 over 4 semicolon 29 over 8 semicolon... semicolon open parentheses 3 over 2 close parentheses to the power of n semicolon...

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. Vì công bội q >1 .

ĐÁP ÁN D. 3 over 2 semicolon 9 over 4 semicolon 29 over 8 semicolon... semicolon open parentheses 3 over 2 close parentheses to the power of n semicolon... 

Vì công bội q >1.

1

Câu hỏi tương tự

Cho dãy số ( u n ​ ) với u n ​ = ( − 2 ) n + n . Số hạng thứ 6 của dãy bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG