Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các dãy số cho dưới đây, dãy số nào có giới hạn khác 1? A. B. C. D.

Trong các dãy số open parentheses u subscript n close parentheses  cho dưới đây, dãy số nào có giới hạn khác 1?

A. u subscript n equals fraction numerator n open parentheses n minus 2018 close parentheses to the power of 2017 over denominator open parentheses n minus 2017 close parentheses to the power of 2018 end fraction

B. u subscript n equals n open parentheses square root of n squared plus 2020 end root minus square root of 4 n squared plus 2017 end root close parentheses

C. u subscript n equals fraction numerator 1 over denominator 1.3 end fraction plus fraction numerator 1 over denominator 3.5 end fraction plus... plus fraction numerator 1 over denominator open parentheses 2 n plus 1 close parentheses open parentheses 2 n plus 3 close parentheses end fraction

D. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell u subscript 1 equals 2018 end cell row cell u subscript n plus 1 end subscript equals 1 half open parentheses u subscript n plus 1 close parentheses comma n greater or equal than 1 end cell end table close

  1. u subscript n equals fraction numerator n open parentheses n minus 2018 close parentheses to the power of 2017 over denominator open parentheses n minus 2017 close parentheses to the power of 2018 end fraction

  2. u subscript n equals n open parentheses square root of n squared plus 2020 end root minus square root of 4 n squared plus 2017 end root close parentheses

  3. u subscript n equals fraction numerator 1 over denominator 1.3 end fraction plus fraction numerator 1 over denominator 3.5 end fraction plus... plus fraction numerator 1 over denominator open parentheses 2 n plus 1 close parentheses open parentheses 2 n plus 3 close parentheses end fraction

  4. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell u subscript 1 equals 2018 end cell row cell u subscript n plus 1 end subscript equals 1 half open parentheses u subscript n plus 1 close parentheses comma n greater or equal than 1 end cell end table close

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là C.

Đáp án đúng là C.

1

Câu hỏi tương tự

Cho cấp số cộng có số hạng thứ ba bằng 5 và công sai bằng 3 1 ​ .Tính tổng 100 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đã cho.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG