Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các câu sau đây, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến? a. 2016 + 1 - 2017 b. x + 10 - 1 c. x+ 2y > 0 d. 5 - 10 ​ < 0

Trong các câu sau đây, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến?

a. 2016 + 1 - 2017

b. x + 10 - 1

c. x + 2y > 0

d. 5 -  < 0

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải: a. Là mệnh đề đúng b. Là mệnh đề chứa biến c. Là mệnh đề chứa biến d. Là mệnh đề sai

Lời giải: 

a. Là mệnh đề đúng

b. Là mệnh đề chứa biến

c. Là mệnh đề chứa biến

d. Là mệnh đề sai
 

1

Câu hỏi tương tự

Điền dấu “x” vào ô thích hợp.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG