Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong cácbiến đổi dưới đây, biến đổi sai là:

Trong các biến đổi dưới đây, biến đổi sai là:

  1. a to the power of alpha left parenthesis x right parenthesis end exponent greater than a to the power of beta left parenthesis x right parenthesis end exponent left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell a greater than 0 end cell row cell left parenthesis a minus 1 right parenthesis open square brackets alpha left parenthesis x right parenthesis minus beta left parenthesis x right parenthesis close square brackets greater than 0 end cell end table close

  2. a to the power of alpha left parenthesis x right parenthesis end exponent greater than a to the power of beta left parenthesis x right parenthesis end exponent left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell a greater than 0 end cell row cell alpha left parenthesis x right parenthesis greater than beta left parenthesis x right parenthesis end cell end table close

  3. a to the power of alpha left parenthesis x right parenthesis end exponent greater than a to the power of beta left parenthesis x right parenthesis end exponent left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 0 less than a less than 1 end cell row cell alpha left parenthesis x right parenthesis less than beta left parenthesis x right parenthesis end cell end table close

  4. a to the power of alpha left parenthesis x right parenthesis end exponent greater than a to the power of beta left parenthesis x right parenthesis end exponent left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell a greater than 0 end cell row cell left parenthesis 1 minus a right parenthesis open square brackets alpha left parenthesis x right parenthesis minus beta left parenthesis x right parenthesis close square brackets greater than 0 end cell end table close

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

f'(0) của hàm số y = x(2x + 1) 10 có giá trị là:...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG