Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong cửa hàng có ba mặt hàng: Bút, vở và thước, trong đó có 5 loại bút, 7 loại vở và 8 loại thước. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một món quà gồm một vở và một thước?

Trong cửa hàng có ba mặt hàng: Bút, vở và thước, trong đó có 5 loại bút, 7 loại vở và 8 loại thước. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một món quà gồm một vở và một thước?

  1. 280

  2. 35

  3. 56

  4. 20

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 56 Sô cách chọn một món quà gồm một vở và một thước là 7.8 = 56 . (Đề bài cho dư giả thiết về bút)

ĐÁP ÁN C. 56

Sô cách chọn một món quà gồm một vở và một thước là 7.8= 56 .

(Đề bài cho dư giả thiết về bút)

16

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình 2 ​ sin ( 2 x + 4 π ​ ) + 6 ​ sin ( x − 4 π ​ ) = 1 .

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG