Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Translate into English. Đây là lần đầu tiên tôi ăn món ăn Trung Quốc.

Translate into English.

Đây là lần đầu tiên tôi ăn món ăn Trung Quốc.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:This is the first time I have eaten Chinese food.

Đáp án đúng:  This is the first time I have eaten Chinese food.

14

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer (A, B, C or D). Nam plays sports very often, so he looks very . A. sport B. sports C. sporty D. sporting

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG