Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Translate into English. Nga vừa ra ngoài đúng không?

Translate into English.

Nga vừa ra ngoài đúng không?

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:Has Nga just gone out?

Đáp án đúng: Has Nga just gone out?

2

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: Nha Trang is one of _________ cities in Vietnam.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG