Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Translate into English. Lan đã làm bài tập được 2 tiếng đồng hồ rồi.

Translate into English.

Lan đã làm bài tập được 2 tiếng đồng hồ rồi.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:Lan has done her homework for two hours.

Đáp án đúng: Lan has done her homework for two hours.

66

Câu hỏi tương tự

Fill in the blank with “for” or “since”. I have known them ...................... many years.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG