Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Translate into English. Bố tôi làm cho xí nghiệp đó được 20 năm rồi.

Translate into English.

Bố tôi làm cho xí nghiệp đó được 20 năm rồi.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: My father has worked for that company for 20 years.

Đáp án đúng: My father has worked for that company for 20 years.

27

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the verbs in the present perfect. We (be) ................ pen pals for a long time.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG