Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Translate into English. Anh trai tôi dạy môn toán ở trường này từ năm 2000.

Translate into English.

Anh trai tôi dạy môn toán ở trường này từ năm 2000.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:My brother has taught Maths in this school since 2000.

Đáp án đúng: My brother has taught Maths in this school since 2000.

32

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: According to the 2019 Happiness Report, Finland is ___________country in the world.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG