Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trường B cần huy động quyển sách từ học sinh khối 8 và khối 9 để ủng hộ cho trẻ em ở trại mồ côi. Mỗi học sinh khối 8 ủng hộ quyển sách, mỗi học sinh khối 9 ủng hộ quyển sách. Gọi số học sinh khối 8 là , số học sinh khối 9 là . Mối liên hệ giữa và là

Trường B cần huy động  quyển sách từ học sinh khối 8 và khối 9 để ủng hộ cho trẻ em ở trại mồ côi. Mỗi học sinh khối 8 ủng hộ  quyển sách, mỗi học sinh khối 9 ủng hộ  quyển sách. Gọi số học sinh khối 8 là , số học sinh khối 9 là . Mối liên hệ giữa  và  là

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số quyển sách mà học sinh khối 8 ủng hộ là: . Số quyển sách mà học sinh khối 9 ủng hộ là: . Ta có: .

Số quyển sách mà  học sinh khối 8 ủng hộ là: .

Số quyển sách mà  học sinh khối 9 ủng hộ là: .

Ta có:

.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = c x + d a x + b ​ với a > 0 có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG