Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 5 cm. a) Tính AB b) Lấy điểm C thuộc tia đối của tia BA sao cho BC = 2cm. Chứng tỏ B là trung điểm của AC. c) Lấy điểm M là trung điểm của OA. Tính MC.

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 5 cm.

a) Tính AB

b) Lấy điểm C thuộc tia đối của tia BA sao cho BC = 2cm. Chứng tỏ B là trung điểm của AC.

c) Lấy điểm M là trung điểm của OA. Tính MC.

P. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Trên tia Ox có A, B và OA < OB (và 3cm < 5cm). Do đó điểm A nằm giữa hai điểm O và B Ta có OA + AB = OB 3 + AB + 5 AB = 5 – 3 AB = 2 (cm) b) Ta có B nằm giữa A và C AB = BC ( = 2cm) Do đó B là trung điểm của AC c) Ta có M là trung điểm của OA. Do đó Ta có B nằm giữa O và C Do đó OC = OB + BC OC = 5 + 2 OC = 7 (cm) Mà M nằm giữa O và C Do đó OM + MC = OC 1,5 + MC = 7 MC + 7 – 1,5 MC = 5,5 (cm)

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

a) Trên tia Ox có A, B và OA < OB (và 3cm < 5cm). Do đó điểm A nằm giữa hai điểm O và B

Ta có OA + AB = OB

3 + AB + 5

AB = 5 – 3

AB = 2 (cm)

b) Ta có B nằm giữa A và C

AB = BC ( = 2cm)

Do đó B là trung điểm của AC

c) Ta có M là trung điểm của OA.

Do đó begin mathsize 16px style O M equals fraction numerator O A over denominator 2 end fraction equals 3 over 2 equals 1 comma 5 space left parenthesis c m right parenthesis end style

Ta có B nằm giữa O và C

Do đó OC = OB + BC

OC = 5 + 2

OC = 7 (cm)

Mà M nằm giữa O và C

Do đó OM + MC = OC

1,5 + MC = 7

MC + 7 – 1,5

MC = 5,5 (cm)

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết: a) 2x + 36 : 12 = 53 b) | x + 7 | = | -15| c) 19 – | x – 1 | = 4

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG