Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên tia Ox cho các điểm A, B sao cho OA = 3 cm, OB = 9 cm. a) Tính độ dài đoạn thẳng AB b) Cho điểm C nằm giữa A và B. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng AC, CB. Tính đọ dài đoạn thẳng MN.

 Trên tia Ox cho các điểm A, B sao cho OA = 3 cm, OB = 9 cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB

b) Cho điểm C nằm giữa A và B. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng AC, CB. Tính đọ dài đoạn thẳng MN.

P. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Trên tia Ox ta có; OA < OB (3 < 9) nên điểm A nằm giữa O và B. Suy ra: OA + AB = OB Thay số: 3 + AB = 9 Nên AB = 9 - 3 = 6 (cm) b) Vì C nằm giữa A và B, AB = 6 cm. Do đó: AC + CB = AB = 6 (cm) Do C nằm giữa A và B nên A và B nằm 2 phía khác nhau so với điểm C. (1) Do M là trung điểm của AC nên A và M nằm cùng phía so với điểm C. (2). Do N là trung điểm của BC nên B và N nằm cùng phía so với điểm C. (3). Từ (1); (2); (3) suy ra: M và N nằm hai phía khác nhau so với điểm C hay C nằm giữa M và N Do đó: MN = MC + CN (*)

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

a) Trên tia Ox ta có; OA < OB (3 < 9)

nên điểm A nằm giữa O và B.

Suy ra: OA + AB = OB

Thay số: 3 + AB = 9

Nên AB = 9 - 3 = 6 (cm)

b) Vì C nằm giữa A và B, AB = 6 cm. Do đó: AC + CB = AB = 6 (cm)

Do C nằm giữa A và B nên A và B nằm 2 phía khác nhau so với điểm C. (1)

Do M là trung điểm của AC nên A và M nằm cùng phía so với điểm C. (2).

Do N là trung điểm của BC nên B và N nằm cùng phía so với điểm C. (3).

Từ (1); (2); (3) suy ra: M và N nằm hai phía khác nhau so với điểm C hay C nằm giữa M và N

Do đó: MN = MC + CN (*)

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

3

Câu hỏi tương tự

a) 115 + 5 ( x – 4 ) = 120 b) 5|x| – 10 0 = 3 7 : 3 5 c) 2 2016 . 2 x-1 = 2 2015

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG