Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho AB = 6cm, AC = 10cm. Gọi I là trung điểm của AB. Độ dài đoạn thẳng CI là A.7cm ; B. 8cm ; C. 9cm ; D. 4m.

Trên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho AB = 6cm, AC = 10cm. Gọi I là trung điểm của AB. Độ dài đoạn thẳng CI là

A.7cm ;

B. 8cm ;

C. 9cm ;

D. 4m. 

  1. 7cm 

  2. 8cm

  3. 9cm 

  4. 4m 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.7cm

 

ĐÁP ÁN A. 7cm  

2

Câu hỏi tương tự

Tìm số tự nhiên x, biết : a) 7 x . 49= 7 50 b) ( 3x-1 ) 3 = 125 c) x 2010 = x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG