Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên tia Ax lấy B, C sao cho AB = 10cm, AC = 5cm. a) Vẽ hình. b) Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ? c) Tính độ dài đoạn thẳng BC. d) Hãy chứng tỏ điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Trên tia Ax lấy B, C sao cho AB = 10cm, AC = 5cm.

a) Vẽ hình.

b) Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ?

c) Tính độ dài đoạn thẳng BC.

d) Hãy chứng tỏ điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vẽ đúng hình. a)Chứng minh điểm C nằm giữa hai điểm A và B. (1) b) Vì C nằm giữa hai điểm A và B suy ra AC + CB = AB. Thay số tính CB = 5cm suy ra CB = CA. (2) Từ (1), (2) suy ra C là trung điểm của AB.

Vẽ đúng hình.

a)Chứng minh điểm C nằm giữa hai điểm A và B. (1)

b) Vì  C nằm giữa hai điểm A và B suy ra AC + CB = AB.

Thay số tính CB = 5cm suy ra CB = CA. (2)

Từ (1), (2) suy ra C là trung điểm của AB. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho A = {x ∈ N / 24 ⋮ x, 60 ⋮ x và 5 ≤ x ≤ 10}. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG