Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên tia Ax cho 2 điểm B và C sao cho AB = 4 cm, AC = 7 cm a) Tính độ dài đoạn thẳng BC b) Trên tia Ax lấy điểm M sao cho BM = 2 cm. Tính độ dài đoạn thẳng AM c) Trường hợp nào thì điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB?

Trên tia Ax cho 2 điểm B và C sao cho AB = 4 cm, AC = 7 cm
a) Tính độ dài đoạn thẳng BC
b) Trên tia Ax lấy điểm M sao cho BM = 2 cm. Tính độ dài đoạn thẳng AM
c) Trường hợp nào thì điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Trên tia Ax có AB < AC (4cm < 7cm) nên điểm B nằm giữa 2 điểm A và C, ta có: AB + BC = AC 4 + BC = 7 BC = 7 – 4 = 3 (cm) b) * Trường hợp 1: Điểm M nằm giữa 2 điểm A và B nên ta có: AM + MB = AB AM + 2 = 4 AM = 4 – 2 = 2 (cm) * Trường hợp 2: Điểm B nằm giữa 2 điểm A và M nên ta có: AB + BM = AM 4 + 2 = AM AM = 6 (cm) c) Trường hợp 1: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB vì : + Điểm M nằm giữa 2 điểm A và B + AM = MB = 2 cm

a) Trên tia Ax có AB < AC (4cm < 7cm) nên điểm B nằm giữa 2 điểm A và C, ta có:
 AB + BC = AC
 4 + BC = 7
 BC = 7 – 4 = 3 (cm)
b) * Trường hợp 1:
 Điểm M nằm giữa 2 điểm A và B nên ta có:
 AM + MB = AB
 AM + 2 = 4
 AM = 4 – 2 = 2 (cm)
* Trường hợp 2:
 Điểm B nằm giữa 2 điểm A và M nên ta có:
 AB + BM = AM
 4 + 2 = AM
 AM = 6 (cm)
c) Trường hợp 1: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB vì :
 + Điểm M nằm giữa 2 điểm A và B
 + AM = MB = 2 cm

2

Câu hỏi tương tự

Ba người cùng làm một công việc thì sẽ hoàn thành công việc trong 2 giờ 40 phút . Nếu làm xong công việc, người thứ hai phải mất 12 giờ mới xong công việc. Hỏi người thứ 3 làm một mình thì phải mất ba...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG