Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên đường thẳng xy lấy điểm O. Vẽ các tia Om, On trên hai nửa mặt phẳng đối nhau cố bờ là đường thẳng xy. Cho biết ∠mOy = 2 ∠nOy. Tìm số đo của góc ∠nOx = 3∠mOx . Tính số đo góc ∠mOn khi đó?

Trên đường thẳng xy lấy điểm O. Vẽ các tia Om, On trên hai nửa mặt phẳng đối nhau cố bờ là đường thẳng xy. Cho biết ∠mOy = 2 ∠nOy. Tìm số đo của góc ∠nOx = 3∠mOx . Tính số đo góc ∠mOn khi đó?

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi số đo góc ∠nOy = a Thì số đo góc ∠mOy = 2a Nên số đo góc ∠nOx = 180 – a Và số đo góc ∠mOx = 180 – 2a Theo đề bài ta có: ∠nOx = 3∠mOx 180 – a = 3 (180 – 2a ) … a = 72 Vậy số đo góc ∠nOy = 72 o Khi đó số đo góc ∠mOn = 360 o - (∠nOx + ∠mOy) = 360 o -216 o =144 o

 

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Gọi số đo góc ∠nOy = a

Thì số đo góc ∠mOy = 2a

Nên số đo góc ∠nOx = 180 – a

Và số đo góc ∠mOx = 180 – 2a

Theo đề bài ta có:

∠nOx = 3∠mOx 180 – a = 3 (180 – 2a ) … a = 72

Vậy số đo góc ∠nOy = 72o

Khi đó số đo góc ∠mOn = 360o- (∠nOx + ∠mOy) = 360o-216o=144o

1

Câu hỏi tương tự

Tính bằng cách hợp lí (nếu có thể):

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG