Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên đường thẳng d lấy bốn điểm A, B, C, D theo thứ tự ấy. Hãy vẽ hình và cho biết : a) Các tia trùng nhau gốc A. b) Các tia đối nhau gốc C. c) Hai tia AB và BA có đồi nhau không ? Vì sao ? d) Hai tia AD và CD có trùng nhau không ? Vì sao ?

Trên đường thẳng d lấy bốn điểm A, B, C, D theo thứ tự ấy.

Hãy vẽ hình và cho biết :

a) Các tia trùng nhau gốc A.

b) Các tia đối nhau gốc C.

c) Hai tia AB và BA có đồi nhau không ? Vì sao ? 

d) Hai tia AD và CD có trùng nhau không ? Vì sao ? 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: - Hai tia trùng nhau có cùng gốc và có một điểm chung khác gốc. - Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau. LỜI GIẢI CHI TIẾT: Hình vẽ đúng a) Các tia trùng nhau góc A là tia AB, tia AC, tia AD. b) Các tia đối nhau gốc C là tia CB và tia CD ; tia CA và tia CD. c) Hai tia AB và BA không đối nhau, vì chúng không có gốc chung. d) Hai tia AD và CD không trùng nhau, vì chúng không có góc chung.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI:

- Hai tia trùng nhau có cùng gốc và có một điểm chung khác gốc.

- Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau.

LỜI GIẢI CHI TIẾT: 

Hình vẽ đúng

  

a) Các tia trùng nhau góc A là tia AB, tia AC, tia AD.

b) Các tia đối nhau gốc C là tia CB và tia CD ; tia CA và tia CD.

c) Hai tia AB và BA không đối nhau, vì chúng không có gốc chung.

d) Hai tia AD và CD không trùng nhau, vì chúng không có góc chung.

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình 1, hãy kể tên : a) Các tia đối nhau. b) Các tia trùng nhau. c) Các tia không có điểm chung. d) Các tia có chung hai điểm A và B.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG