Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên đường thẳng a lấy các điểm M, N, P, Q theo thứ tự đó. Gọi O là điểm nằm ngoài đường thẳng a. Biết

Trên đường thẳng a lấy các điểm M, N, P, Q theo thứ tự đó. Gọi O là điểm nằm ngoài đường thẳng a. Biết stack M O N with hat on top equals 40 to the power of omicron comma space stack P O Q with hat on top equals 20 to the power of omicron comma space stack M O P with hat on top equals 90 to the power of omicron. space T í n h stack N O P with hat on top comma stack N O Q with hat on top comma stack M O Q with hat on top 

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chỉ rõ tia ON nằm giữa hai tia OM, OP nên có Chỉ rõ OP nằm giữa hai tia ON, OQ nên có Từ đó tính được: Chỉ rõ tia OP nằm giữa hai tia OM, OQ nên có: Từ đó tính được:

Chỉ rõ tia ON nằm giữa hai tia OM, OP nên có stack N O M with hat on top plus stack N O P with hat on top equals 90 to the power of 0 B i ế t space stack N O M with hat on top equals 40 to the power of 0 rightwards double arrow stack N O P with hat on top equals 90 to the power of 0 minus 40 to the power of 0 equals 50 to the power of 0 

Chỉ rõ OP nằm giữa hai tia ON, OQ nên có 

stack N O P with hat on top plus stack P O Q with hat on top equals stack N O Q with hat on top 

Từ đó tính được: stack N O Q with hat on top equals 80 to the power of 0 

Chỉ rõ tia OP nằm giữa hai tia OM, OQ nên có:
stack M O P with hat on top plus stack P O Q with hat on top equals stack M O Q with hat on top 

Từ đó tính được: stack M O Q with hat on top equals 110 to the power of 0 

1

Câu hỏi tương tự

Cho A = {x ∈ N / 24 ⋮ x, 60 ⋮ x và 5 ≤ x ≤ 10}. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG