Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ 2 tia Oy và Oz sao cho ∠xOy = 60 0 , ∠xOz = 120 0 a) Tính số đo góc yOz b) Gọi Ot là tia đối của Oy. Tính số đo góc xOt c) Trên hình vẽ có tia nào là tia phân giác của một góc ? Vì sao ? Tia Ox có là tia phân giác của góc zOt không ? Vì sao ?

Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ 2 tia Oy và Oz sao cho ∠xOy = 600, ∠xOz = 1200

a) Tính số đo góc yOz

b) Gọi Ot là tia đối của Oy. Tính số đo góc xOt

c) Trên hình vẽ có tia nào là tia phân giác của một góc ? Vì sao ? Tia Ox có là tia phân giác của góc zOt không ? Vì sao ?

P. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nên: ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz 60 0 + ∠yOz = 120 0 ∠yOz = 120 0 - 60 0 = 60 0 b) Tia Ot là tia đối của tia Oy nên hai góc xOy và xOt kề bù. Ta có: ∠xOy + ∠xOt = ∠yOt 60 0 + ∠xOt = 180 0 ∠xOt = 180 0 - 60 0 = 120 0 c) Tia Oy là tia phân giác của góc xOz vì: Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz ∠xOy = ∠yOz = 60 0 Tia Ox không là tia phân giác của góc zOt vì tia Ox không nằm giữa hai tia Oz và Ot.

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

a) Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nên:

∠xOy + ∠yOz = ∠xOz

600 + ∠yOz = 1200

∠yOz = 1200 - 600 = 600

b) Tia Ot là tia đối của tia Oy

nên hai góc xOy và xOt kề bù.

Ta có: ∠xOy + ∠xOt = ∠yOt

600 + ∠xOt = 1800

∠xOt = 1800 - 600 = 1200

c) Tia Oy là tia phân giác của góc xOz vì:

Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

∠xOy = ∠yOz = 600

Tia Ox không là tia phân giác của góc zOt vì tia Ox không nằm giữa hai tia Oz và Ot.

1

Câu hỏi tương tự

Tính số dư khi chia: ( 2 1 + 2 2 + 2 3 + 2 4 + ... + 2 99 + 2 100 ) cho 7

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG