Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên một vòng tròn bán kính R có một điểm A cố định. Chọn ngẫu nhiên trên vòng tròn đó một điểm. Tính xác suất để điểm này cách A không quá R.

Trên một vòng tròn bán kính R có một điểm A cố định. Chọn ngẫu nhiên trên vòng tròn đó một điểm. Tính xác suất để điểm này cách A không quá R. 

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

6

Câu hỏi tương tự

Có 6 quyển sách Toán, 5 quyển sách Hóa và 3 quyển sách Lí. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 6 quyển sách sao cho mỗi loại có hai quyển?

16

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG