Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, đồ thị hàm số nào đưới đây đối xứng với đồ thị hàm số y = 5 x qua đường thẳng y=x ?

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, đồ thị hàm số nào đưới đây đối xứng với đồ thị hàm số  qua đường thẳng y=x ?

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Đồ thị hàm số y = 5 x và y = log 5 ​ x đối xứng với nhau qua đường thẳng y=x

Đáp án C

Đồ thị hàm số  và  đối xứng với nhau qua đường thẳng y=x

1

Câu hỏi tương tự

a/ Ch ử ng minh r ằ ng hai đườ ng th ằ ng D 1 v ả D 2 ch é o nhau. b/ Tinh kho ả ng c á ch gi ữ a hai đườ ng th ẳ ng D 1 v à D 2 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG