Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho (P): y= . Viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng y= - 2x + 3 và cắt (P) tại điểm có tung độ y = - 12

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho (P): y= negative 3 x squared. Viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng y= - 2x + 3 và cắt (P) tại điểm có tung độ y = - 12

H. Nhi

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình x 2 – (5m – 1) x + 6m 2 – 2m = 0 (m là tham số) a. Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị của m b. b. Gọi x 1 ; x 2 là hai nghiệm của phương trình . Tìm m đ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG