Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên mặt phẳng cho tia Ox. Vẽ hai tia Oy và Oz sao cho Tính số đo

Trên mặt phẳng cho tia Ox. Vẽ hai tia Oy và Oz sao cho stack x O y with hat on top equals 110 to the power of omicron comma space stack x O z with hat on top equals 50 to the power of omicron

Tính số đo stack y O z with hat on top 
 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chia hai trường hợp + Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy, tính được = + Tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz, tính được =

Chia hai trường hợp

+ Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy, tính được stack y O z with hat on top = 60 to the power of omicron

+ Tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz, tính được stack y O z with hat on top = 60 to the power of omicron

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho A = {x ∈ N / 24 ⋮ x, 60 ⋮ x và 5 ≤ x ≤ 10}. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG