Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên một giá sách có 7 quyển sách màu hồng, 3 quyển màu đỏ và 11 quyển màu xanh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn hai quyển sách có màu khác nhau ?

Trên một giá sách có 7 quyển sách màu hồng, 3 quyển màu đỏ và 11quyển màu xanh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn hai quyển sách có màu khác nhau ?
  1. 131

  2. 21

  3. 33

  4. 77

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 131 TH1 : 1 quyển sách màu hồng và 1 quyển sách màu đỏ. Có 7 ´ 3 = 21 cách chọn TH2 : 1 quyển sách màu hồng và 1 quyển sách màu xanh. Có 7 ´ 11 = 77 cách chọn TH3 : 1 quyển sách màu đỏ và 1 quyển sách màu xanh. Có 11 ´ 3 = 33 cách chọn Vậy có 21 + 77 + 33 = 131 cách chọn thỏa ycbt

ĐÁP ÁN A. 131

TH1 : 1 quyển sách màu hồng và 1 quyển sách màu đỏ.

 7´ 3= 21 cách chọn

TH2 : 1 quyển sách màu hồng và 1 quyển sách màu xanh.

 7´11= 77 cách chọn

TH3 : 1 quyển sách màu đỏ và 1 quyển sách màu xanh.

 11´ 3= 33 cách chọn

Vậy có 21+ 77+ 33=131 cách chọn thỏa ycbt

60

Câu hỏi tương tự

Trên bảng viết 10 dấu cộng và 15 dấu trừ. Với 24 lần thực hiện, mỗi lần xóa đi 2 dấu bất kì rồi lại thêm vào 1 dấu (cộng hoặc trừ) để cuối cùng trên bảng chỉ còn lại 1 dấu duy nhất. Biết rằng dấu được...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG