Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên một giá sách, có 27 cuốn sách gồm 2cuốn sách cùng thể loại và 25 cuốn sách khác thể loại. Hỏi có bao nhiêu cách xếp để các cuốn sách cùng thể loại xếp kề nhau

Trên một giá sách, có 27 cuốn sách gồm 2 cuốn sách cùng thể loại và 25 cuốn sách khác thể loại. Hỏi có bao nhiêu cách xếp để các cuốn sách cùng thể loại xếp kề nhau

  1.  2!´26!.

  2. 2!´25!

  3. 2!´25.

  4. 25!

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 2! ´ 26!. Coi hai cuốn sách cùng thể loại là một, công việc chúng ta bây giờ là xếp 26 cuốn sách lến giá Nên có 26! cách xếp Do 2 cuốn sách cùng loại có thể hoán đổi Nên số cách xếp sách theo đúng yêu cầu là 2!x26!.

ĐÁP ÁN A.  2!´26!. 

Coi hai cuốn sách cùng thể loại là một, công việc chúng ta bây giờ là xếp 26 cuốn sách lến giá

Nên có 26! cách xếp

Do 2 cuốn sách cùng loại có thể hoán đổi

Nên số cách xếp sách theo đúng yêu cầu là 2!x26!.

10

Câu hỏi tương tự

Chọn ngẫu nhiên một số từ tập các số tự nhiên có ba chữ số đôi một phân biệt. Tính xác suất để số được chọn có tổng các chữ số là số lẻ.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG