Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên kệ sách có 10 quyển sách Toán và 5 quyển sách Văn. Người ta lấy ngẫu nhiên lần lượt 3 quyển sách mà không để lại. Xác suất để ba quyển sách lấy được có hai quyển sách đầu là Toán, quyển thứ ba là Văn.

Trên kệ sách có 10 quyển sách Toán và 5 quyển sách Văn. Người ta lấy ngẫu nhiên lần lượt 3 quyển sách mà không để lại. Xác suất để ba quyển sách lấy được có hai quyển sách đầu là Toán, quyển thứ ba là Văn.

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lấy lần lượt quyển sách có Gọi A là biến cố : “Lấy quyển sách trong đó có quyển sách đầu là Toán và quyển còn lại là Văn” có . Xác suất để được hai quyển sách đầu là Toán, quyển thứ ba là Văn: .

Lấy lần lượt  quyển sách có

Gọi A là biến cố : “Lấy  quyển sách trong đó có  quyển sách đầu là Toán và quyển còn lại là Văn” có .

Xác suất để được hai quyển sách đầu là Toán, quyển thứ ba là Văn: .

83

Câu hỏi tương tự

Từ các chữ số có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có chữ số, trong đó số có mặt đúng ba lần và các số khác nhau có mặt đúng một lần.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG