Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên giá sách có 6 quyển sách Toán khác nhau, 7 quyển sách Văn khác nhau và 8 quyển sách Tiếng Anh khác nhau. Có bao nhiêu cách lấy 2 quyển sách thuộc 2 môn khác nhau ?

Trên giá sách có 6 quyển sách Toán khác nhau, 7 quyển sách Văn khác nhau và 8 quyển sách Tiếng Anh khác nhau. Có bao nhiêu cách lấy 2 quyển sách thuộc 2 môn khác nhau ?

  1. 146

  2. 336

  3. 420

  4. 210

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Số cách lấy 2 quyển thuộc 2 môn khác nhau là: C 6 1 ​ . C 7 1 ​ + C 6 1 ​ . C 8 1 ​ + C 7 1 ​ . C 8 1 ​ = 146

Chọn A

Số cách lấy 2 quyển thuộc 2 môn khác nhau là:

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG