Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên giá sách có 6 quyển sách Toán khác nhau, 7 quyển sách Văn khác nhau và 8 quyển sách Tiếng Anh khác nhau. Có bao nhiêu cách lấy 2 quyển sách thuộc 2 môn khác nhau ?

Trên giá sách có 6 quyển sách Toán khác nhau, 7 quyển sách Văn khác nhau và 8 quyển sách Tiếng Anh khác nhau. Có bao nhiêu cách lấy 2 quyển sách thuộc 2 môn khác nhau ?

  1. 146

  2. 336

  3. 420

  4. 210

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Số cách lấy 2 quyển thuộc 2 môn khác nhau là: C 6 1 ​ . C 7 1 ​ + C 6 1 ​ . C 8 1 ​ + C 7 1 ​ . C 8 1 ​ = 146

Chọn A

Số cách lấy 2 quyển thuộc 2 môn khác nhau là:

1

Câu hỏi tương tự

Với giá trị nào của tham số m thì phương trình 4 x x − m . 2 x + 1 + 2 m + 3 = 0 có hai nghiệm x 1 ​ , x 2 ​ thỏa mãn x 1 ​ + x 2 ​ = 4 ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG