Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên giá sách có 12 quyển Toán, 7 quyển Văn và 5 quyển Hóa. Hỏi có bao nhiêu cách chọn3 quyển sách của 3 môn khác nhau ?

 Trên giá sách có 12 quyển Toán, 7  quyển Văn và 5 quyển Hóa. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 quyển sách của 3 môn khác nhau ?

  1. 24

  2. 210

  3. 420

  4. 37

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.420 Có 12 cách chọn ra một quyển sách Toán. Có 7 cách chọn ra một quyển sách Văn. Có 5 cách chọn ra một quyển sách Hóa. Vậy theo quy tắc nhân ta có 12 ´ 7 ´ 5 = 420 cách chọn thỏa ycbt

ĐÁP ÁN C. 420 

Có 12 cách chọn ra một quyển sách Toán.

Có 7 cách chọn ra một quyển sách Văn.

 5 cách chọn ra một quyển sách Hóa.

Vậy theo quy tắc nhân ta có 12´ 7´ 5= 420 cách chọn thỏa ycbt

1

Câu hỏi tương tự

Trong hộp có 13 viên bi đỏ, 12 viên bi xanh, 10 viên bi vàng. Không nhìn vào hộp hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có một viên bi đỏ?

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG