Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên giá sách có 10 quyển sách Văn khác nhau, 8 quyển sách Toán khác nhau và 6 quyển sách Tiếng Anh khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn hai quyển sách khác môn nhau?

Trên giá sách có 10 quyển sách Văn khác nhau, 8 quyển sách Toán khác nhau và 6 quyển sách Tiếng Anh khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn hai quyển sách khác môn nhau?

  1. 80

  2. 60

  3. 48

  4. 188

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo quy tắc nhân ta có: 10.8=80 cách chọn một quyển sách Văn và một quyển sách Toán khác nhau. 10.6=60 cách chọn một quyển sách Văn và một quyển sách Tiếng Anh khác nhau. 8.6=48 cách chọn một quyển sách Toán và một quyển sách Tiếng Anh khác nhau. Theo quy tắc cộng ta có số cách chọn 2 quyển sách khác môn là 80+60+48=188 cách.

Theo quy tắc nhân ta có:

10.8=80 cách chọn một quyển sách Văn và một quyển sách Toán khác nhau.

10.6=60 cách chọn một quyển sách Văn và một quyển sách Tiếng Anh khác nhau.

8.6=48 cách chọn một quyển sách Toán và một quyển sách Tiếng Anh khác nhau.

Theo quy tắc cộng ta có số cách chọn 2 quyển sách khác môn là 80+60+48=188 cách.

2

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu số tự nhiên có 8 chữ số khác nhau mà có mặt hai chữ số lẻ và ba chữ số chẵn , trong đó mỗi chữ số chẵn có mặt đúng hai lần?

46

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG