Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên cạnh PQ của tứ diện MNPQ lấy điểm I sao cho P I = 3 1 ​ PQ . Tính tỉ số thể tích của hai tứ diện MNIQ và MNIP.

Trên cạnh PQ của tứ diện MNPQ lấy điểm I sao cho  Tính tỉ số thể tích của hai tứ diện MNIQ và MNIP.

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi h là chiều cao kẻ từ M của tứ diện MNPQ. Ta có V MN I P ​ V MN I Q ​ ​ = 3 1 ​ S N I P ​ . h 3 1 ​ S N I Q ​ . h ​ = S N I P ​ S N I Q ​ ​ = 2 1 ​ I P . h NQP ​ 2 1 ​ I Q . h NQP ​ ​ = I P I Q ​ = 2

Gọi h là chiều cao kẻ từ M của tứ diện MNPQ.

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp S.ABCD, có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Hai mặt bên (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với đáy. Tính thể tích V khối chóp biết SC = a 3 ​

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG