Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên cùng tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OA = 2cm, OB = 7cm a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ? b) Tính độ dài đoạn thẳng AB c) Trên tia đối của tia Ox lấy điểm K sao cho O là trung điểm của BK. Tính độ dài đoạn thẳng KA

Trên cùng tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OA = 2cm, OB = 7cm
a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ?
b) Tính độ dài đoạn thẳng AB
c) Trên tia đối của tia Ox lấy điểm K sao cho O là trung điểm của BK. Tính độ dài đoạn thẳng KA

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Trên cùng tia Ox có: OA < OB (2cm < 7cm) Nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B. b) Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và B nên OA + AB = OB Do đó 2 + AB = 7 suy ra AB = 5(cm) c) Vì O là trung điểm của BK nên OK = OB = 7(cm) Do hai điểm K và A thuộc hai tia đối nhau chung gốc O nên O nằm giữa hai điểm K và A. Suy ra KO + OA = KA nên KA = 7 + 2 = 9 (cm)

a) Trên cùng tia Ox có: OA < OB (2cm < 7cm)
Nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B.
b) Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và B nên OA + AB = OB
Do đó 2 + AB = 7 suy ra AB = 5(cm)
c) Vì O là trung điểm của BK nên OK = OB = 7(cm)
Do hai điểm K và A thuộc hai tia đối nhau chung gốc O nên O nằm giữa hai điểm K và A.                                                                             Suy ra KO + OA = KA nên KA = 7 + 2 = 9 (cm)

2

Câu hỏi tương tự

a) Chứng tỏ rằng chia hết cho 11. b) Tìm tất cả các số tự nhiên n để 3n + 6 là số nguyên tố.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG