Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tiaOa , vẽ tiaOb sao cho∠aOb=500 , vẽ tiaOc sao cho∠aOc= a) Tính số đo góc∠bOc. b) TínhOb có phải là tia phân giác của gócaOckhông? Vì sao? c) Vẽ tiaOa′ là tia đối của tiaOa . Tính số đo gócbOa′ d) Vẽ đường tròn(O;2cm)(O;2cm)cắt đường thẳngaa′aa′tại hai điểmM,N..Trên tiaOa lấy điểmPsao choOP=5cm.Tính độ dài đoạn thẳngMP.

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oa , vẽ tia Ob sao cho ∠aOb=500 , vẽ tia Oc sao cho ∠aOc=100 to the power of omicron

a) Tính số đo góc ∠bOc.

b) Tính Ob có phải là tia phân giác của góc aOckhông? Vì sao?

c) Vẽ tia Oa′ là tia đối của tia Oa . Tính số đo góc bOa′

d) Vẽ đường tròn (O;2cm)(O;2cm) cắt đường thẳng aa′aa′ tại hai điểm M,N.. Trên tia Oa lấy điểm P sao cho OP=5cm. Tính độ dài đoạn thẳng MP.


 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: a) Chứng minh tiaOb nằm giữa hai tiaOa;Oc ⇒∠aOb+∠bOc=∠aOc⇒∠bOc b) Chứng minh tiaObOblà tia phân giác gócaOc, ta chỉ raObObnằm giữa hai tia còn lại, và có∠aOb=∠bOc=500 c) Tính góccOa′ rồi tính gócbOa′ d) Chứng minh điểmMMnằm giữa hai điểmOvà điểmPrồi suy ra biểu thức để tính MP Lời giải chi tiết: a) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oa, ta có: ⇒tia Obnằm giữa hai tiaOa;Oc b) TiaOb là tia phân giác của góc∠aOc vì: + TiaOb nằm giữa hai tiaOa;Oc +∠aOb=∠bOc=500 c) Trên nửa mặt phẳng bờaa′ta có: ∠aOc= < ∠aOa′= ⇒TiaOc nằm giữa hai tiaOa;Oa′ ⇒∠aOc+∠cOa′=∠aOa Trên mặt phẳng bờ chứa tia Ob ta có:∠bOc= <∠cOa′= ⇒TiaOc⇒TiaOcnằm giữa hai tiaOb;Oa′ ⇒∠cOa′+∠bOc=∠a′Ob d) Vẽ đường tròn (O;2cm) cắt đường thẳng aa tại hai điểm M,N.. Trên tia Oa lấy điểm P sao cho OP=5cm. Tính độ dài đoạn thẳng MP. M∈Oa; Ta có:OM=2cm<OP=5cm ⇒Mnằm giữaO vàP ⇒OM+MP=OP ⇒2+MP=5 ⇒MP=5−2=3(cm)

Phương pháp giải:

a) Chứng minh tia Ob nằm giữa hai tia Oa;Oc

⇒∠aOb+∠bOc=∠aOc⇒∠bOc

b) Chứng minh tia ObOb là tia phân giác góc aOc, ta chỉ ra ObOb nằm giữa hai tia còn lại, và có ∠aOb=∠bOc=500

c) Tính góc cOa′ rồi tính góc bOa′

d) Chứng minh điểm MM nằm giữa hai điểm O và điểm P rồi suy ra biểu thức để tính MP

Lời giải chi tiết:

a) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oa, ta có : angle a O b equals 50 to the power of omicron less than angle a O c equals 100 to the power of 0

⇒tia Ob nằm giữa hai tia Oa;Oc

rightwards double arrow angle a O b plus angle b O c equals angle a O c 

rightwards double arrow 50 to the power of omicron plus angle b O c equals 100 to the power of omicron rightwards double arrow angle b O c equals 100 to the power of omicron minus 50 to the power of omicron rightwards double arrow angle b O c equals 50 to the power of omicron space

b) Tia Ob là tia phân giác của góc ∠aOc vì:

+ Tia Ob nằm giữa hai tia Oa;Oc

+ ∠aOb=∠bOc=500

c) Trên nửa mặt phẳng bờ aa′ ta có:

∠aOc= <100 to the power of omicron∠aOa′=180 to the power of omicron

⇒TiaOc nằm giữa hai tia Oa;Oa′

⇒∠aOc+∠cOa′=∠aOaapostrophe 

rightwards double arrow 100 to the power of omicron plus angle c O a apostrophe equals 180 to the power of omicron rightwards double arrow angle c O a apostrophe equals 180 to the power of omicron minus 100 to the power of omicron rightwards double arrow angle c O a apostrophe equals 80 to the power of omicron 

Trên mặt phẳng bờ chứa tia Ob ta có: ∠bOc=50 to the power of omicron<∠cOa′=80 to the power of omicron

⇒TiaOc⇒TiaOc nằm giữa hai tia Ob;Oa′

⇒∠cOa′+∠bOc=∠a′Ob

80 to the power of omicron plus 50 to the power of omicron equals angle b O c equals angle a apostrophe O b rightwards double arrow 80 to the power of omicron plus 50 to the power of omicron equals angle a apostrophe O b equals 130 to the power of omicron rightwards double arrow angle b O a apostrophe equals 130 degree

d) Vẽ đường tròn (O;2cm) cắt đường thẳng aa tại hai điểm M,N.. Trên tia Oa lấy điểm P sao cho OP=5cm. Tính độ dài đoạn thẳng MP.

M∈Oa;

Ta có : OM=2cm<OP=5cm

⇒Mnằm giữa O và P

⇒OM+MP=OP

⇒2+MP=5

⇒MP=5−2=3(cm)


 

1

Câu hỏi tương tự

Vẽ đường thẳng d. Vẽ các điểm M, P, Q sao cho M ∈ d, Q ∈ d, P ∉ d.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG