Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa Ox, vẽ hai tia Oy, Ot sao cho 1)Tính . Tia Oy có là tia phân giác của không ? Vì sao ? 2) Gọi Om là tia đối của tia Ox. Tính 3) Gọi tia Oa là tia phân giác của . Tính

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa Ox, vẽ hai tia Oy, Ot sao cho stack x O y with hat on top equals 35 to the power of omicron comma space stack x O t with hat on top equals 70 to the power of omicron

1)Tính stack y O t with hat on top . Tia Oy có là tia phân giác của  stack x O t with hat on top không ? Vì sao ?
2) Gọi Om là tia đối của tia Ox. Tính stack m O t with hat on top 

3) Gọi tia Oa là tia phân giác của stack m O t with hat on top. Tính stack x O a with hat on top

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: - Góc vuông là góc có số đo bằng90∘90∘ - Góc nhọn là góc có số đo lớn hơn0∘0∘ và nhỏ hơn90∘90∘. - Góc tù là góc có số đo lớn hơn90∘90∘ và nhỏ hơn180∘.180∘. - Số đo của góc bẹt là180∘180∘ - Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng180∘180∘ - TiaOzOzlà tia phân giác của nằm giữa hai tiaOx;Oy. - Nếu tiaOyOy nằm giữa hai tiaOxOx vàOzOz thì Ngược lại, nếu thì tiaOy nằm giữa hai tiaOx vàOz GIẢI: 1. Chứng minh oy nằm giữa tia Ox và tia Ot. Dùng công thức cộng góc tính được góc yOt = 35 o . Giải thích được tia Oy là tia phân giác của góc xOt (dựa vào định nghĩa tia phân giác). 2. Chỉ ra được hai góc kề bù. Tính được góc = 110 o . 3. Tính được góc mOa = 55 o . Tính được góc xOa = 125 o .

PHƯƠNG PHÁP GIẢI:

- Góc vuông là góc có số đo bằng 90∘90∘

- Góc nhọn là góc có số đo lớn hơn 0∘0∘  và nhỏ hơn 90∘90∘ .

- Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90∘90∘  và nhỏ hơn 180∘.180∘.

- Số đo của góc bẹt là 180∘180∘

- Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 180∘180∘

- Tia OzOz là tia phân giác của stack x O y with hat on top left right double arrow stack x O z with hat on top equals stack z O y with hat on top space v à space t i a space O z nằm giữa hai tia Ox;Oy.
- Nếu tia OyOy  nằm giữa hai tia OxOx  và OzOz  thì stack x O y with hat on top plus stack y O z with hat on top equals stack x O z with hat on top 
 Ngược lại, nếu stack x O y with hat on top plus stack y O z with hat on top equals stack x O z with hat on top thì  tia Oy  nằm giữa hai tia Ox  và Oz
GIẢI: 

1. 

Chứng minh oy nằm giữa tia Ox và tia Ot.

Dùng công thức cộng góc tính được góc

 yOt = 35o.

Giải thích được tia Oy là tia phân giác của

góc xOt (dựa vào định nghĩa tia phân giác).

2. 

Chỉ ra được hai góc kề bù.

Tính được góc stack m O t with hat on top = 110o.

3. 

Tính được góc mOa = 55o.

Tính được góc xOa = 125o.


 

1

Câu hỏi tương tự

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho ∠xOy = 50 0 , ∠xOz = 130 0 a) Tính số đo góc yOz b) Gọi Ot là phân giác góc yOz. Tính số đo góc xOt c) Vẽ ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG