Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứaOxOx, vẽ hai tiaOy vàOz sao cho , khi đó A. TiaOy là phân giác của gócxOz B. TiaOz là phân giác của gócyOx C. TiaOx là phân giác của gócyOz D. TiaOylà phân giác của gócyOz

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứaOxOx, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho stack x O y with hat on top equals 60 degree space v à space stack x O z with hat on top equals 120 degree, khi đó

A. Tia Oy là  phân giác của góc xOz

B. Tia Oz là  phân giác của góc yOx

C. Tia Ox là  phân giác của góc yOz

D. Tia Oy là  phân giác của góc yOz 

  1. Tia Oy là  phân giác của góc xOz 

  2. Tia Oz là  phân giác của góc yOx 

  3. Tia Ox là  phân giác của góc yOz 

  4. Tia Oy là  phân giác của góc yOz 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp: Áp dụng các nhận xét: - Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tiaOxOx, nếu thì tiaOynằm giữa hai tia Oxvà Oz. - Nếu tiaOy nằm giữa hai tiaOx vàOz thì . Ngược lại, nếu thì tiaOy nằm giữa hai tiaOx vàOz. Cách giải: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tiaOx, ta có nên tiaOy là tia nằm giữa hai tiaOx vàOz Ta có tiaOylà tia nằm giữa hai tiaOxvàOz. Lại có Suy raOylà tia phân giác của ĐÁP ÁN A.TiaOy là phân giác của gócxOz

Phương pháp:

Áp dụng các nhận xét:

- Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OxOx, nếu stack x O y with hat on top less than stack x O z with hat on top thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.

- Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì stack x O y with hat on top plus stack y O z with hat on top equals stack x O z with hat on top. Ngược lại, nếu stack x O y with hat on top plus stack y O z with hat on top equals stack x O z with hat on top  thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox  và Oz.

Cách giải: 


Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, ta có stack x O y with hat on top less than stack x O z with hat on top open parentheses 60 degree less than 120 degree close parentheses nên tia Oy là tia nằm giữa hai tia Ox và Oz 

rightwards double arrow stack x O y with hat on top plus stack y O z with hat on top equals stack x O z with hat on top rightwards double arrow stack y O z with hat on top equals stack x O z with hat on top minus stack x O b y with hat on top equals 120 degree minus 60 degree equals 60 degree

Ta có tia Oy là tia nằm giữa hai tia Ox và Oz.

Lại có stack x O y with hat on top equals stack y O z with hat on top equals 60 degree 

Suy ra Oy là tia phân giác của stack x O z with hat on top

ĐÁP ÁN A. Tia Oy là  phân giác của góc xOz  
 

1

Câu hỏi tương tự

Biết là hai góc A.Phụ nhau; B.Kề nhau; C.Bù nhau; D.Kề bù;

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG